ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกีฬาของโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย จึงมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้านที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้นี้จะถูกพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจำนวนของทุนการศึกษาที่มอบให้จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนของค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมื้ออาหาร การพักอยู่หอพักประจำ เครื่องแบบนักเรียน การเดินทาง หนังสือ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรม หรือทริปเดินทางต่างๆ กรุณาติดต่อคุณหนิง หัวหน้าฝ่ายการรับนักเรียนเข้าศึกษาที่ bnatsanan@bromsgrove.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 989 4873 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนการศึกษา

อายุของผู้สมัคร

โดยปกติผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 6 – 18 ปี ณ วันที่ 1 กันยายนในปีที่สมัครเข้าศึกษาที่โรงเรียน (Year 2 – Year 13)

หลักเกณฑ์ทั่วไป

การมอบทุนการศึกษาแต่ละทุนเป็นไปตามผู้สมัครที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะของโรงเรียนหรือหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังคาดหวังให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย จะเป็นนักเรียนตัวอย่างด้านการศึกษาทางวิชาการทั้งหมด ทำให้เกิดความพยายามที่จะได้ระดับคะแนนผลการเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน

หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับทุนการศึกษา

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

ทุนการศึกษานี้มอบให้ตามผลการศึกษาทางวิชาการที่โดดเด่นเป็นพิเศษในทุกรายวิชา ทุนการศึกษานี้ทรงคุณค่าและคาดหวังไว้ว่าผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะต้องเป็นนักเรียนตัวอย่างในทุก ด้านของโรงเรียนและมีระดับผลการเรียนดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชาตลอดช่วงปีการศึกษา

ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ผู้สมัครต้องแสดงหรือมีศักยภาพในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษในด้านกีฬาที่ตนเองเลือกใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ โดยจะต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาเฉพาะทาง (หรือทีมแข่งกีฬา) และทางโรงเรียนยังคาดหวังให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนในหลักสูตรด้านการกีฬาอีกด้วย โปรดทราบว่าทุนการศึกษาด้านกีฬากอล์ฟจะต้องพิจารณาถึงคะแนนแต้มต่อปัจจุบันของนักเรียนและจำนวนการแข่งขันที่ชนะด้วย

ดนตรีและการละคร

ทุนการศึกษานี้มอบให้ตามนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในความสามารถด้านดนตรีหรือการละคร นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะต้องแสดงความสามารถในโรงเรียน รวมถึงการแข่งขันนอกโรงเรียน งานรวมกลุ่มของโรงเรียน และผลงานของโรงเรียน

 

เงื่อนไขของทุนการศึกษาทั่วไป

หากผู้รับทุนการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามความคาดหวังที่กำหนดไว้ของการมอบทุนการศึกษาได้ หรือไม่สามารถรักษาระดับความสามารถของตนเองได้อย่างเห็นได้ชัด ทางโรงเรียนสามารถพิจารณาเพิกถอนทุนการศึกษาได้

ผู้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนนักเรียน และต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อการศึกษาของตนเอง ทั้งนี้ จะมีการออกหนังสือเตือนถึงนักเรียนและผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ก่อนดำเนินการเพิกถอนทุนการศึกษา

นอกจากนี้ การชำระเงินค่าเล่าเรียนล่าช้าจะส่งผลต่อการเพิกถอนทุนการศึกษาโดยทันที