ติดต่อแผนกรับนักเรียน 02-821-6886

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียน โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และทักษะต่างๆตามมาตรฐานของโรงเรียน กรุณาศึกษาขั้นตอนและระเบียบการรับสมัครเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม

หากท่านผู้ปกครองสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรอกใบสมัคร

กรุณาดาวน์โหลดหรือกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งมายังสำนักงานของโรงเรียนผ่านทางอีเมล admissions@bromsgrove.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงานของโรงเรียน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษา

2. การทดสอบและวัดระดับความสามารถ

การทดสอบในด้านทักษะการใช้เหตุผล ทักษะภาษาอังกฤษ (รวมถึงการอ่านและความเข้าใจ) และการสัมภาษณ์โดยครูจากฝ่ายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 5,000 บาท ก่อนเข้ารับการทดสอบ

ในวันที่ทำการทดสอบ ผู้สมัครต้องนำเอกสารที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และรายงานผลการเรียนของโรงเรียนปัจจุบันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักเรียนด้วย

สำหรับผู้สมัครที่มาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ทางโรงเรียนสามารถประสานงานกับโรงเรียนปัจจุบันของผู้สมัครในการจัดสอบที่ต่างประเทศได้ในกรณีที่จำเป็น ในกรณีนี้ ทางโรงเรียนจะขอรายละเอียดการติดต่อทางอีเมลจากผู้ปกครองไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดสอบที่โรงเรียนปัจจุบันของผู้สมัครเอง

3. ผลการทดสอบ

ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งผลการสอบภายใน 2-3 วัน หลังจากที่ทำการทดสอบวัดระดับความรู้แบบข้อเขียนที่โรงเรียน สำหรับผู้สมัครที่ทำการทดสอบจากต่างประเทศ จะได้รับผลการสอบภายใน 3 วันหลังจากที่ทางโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟได้รับเอกสารการสอบกลับมา สำหรับผู้สมัครที่ทักษะด้านภาษาอังกฤษยังไม่ถึงมาตรฐานตามที่กำหนดโดยหลักสูตรประจำชาติแห่งประเทศอังกฤษ (The English National Curriculum) ทางโรงเรียนจะแนะนำให้ผู้สมัครเรียนหลักสูตร EAL (English as an Additional Language) เพิ่มเติม เมื่อได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟแล้ว โดยผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งข้อกำหนดดังกล่าวนี้ ก็ต่อเมื่อท่านได้รับจดหมายตอบรับการรับเข้าเรียนของบุตรหลานของท่านที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วเท่านั้น

4. การยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนและการชำระเงินค่าเล่าเรียน

เมื่อผู้สมัครทำการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ กับทางแผนกรับสมัครนักเรียนแล้วนั้น ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน (สำหรับวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์คเท่านั้น) และค่ามัดจำ (ที่สามารถเรียกคืนได้เมื่อลาออกหรือจบการศึกษา) ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา ในส่วนของใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะถูกจัดส่งให้กับผู้สมัครในภายหลังโดยแผนกการเงินของโรงเรียน ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ผู้ปกครองสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับบุตรหลานของท่านได้ที่ร้านค้าของโรงเรียน ภายหลังจากที่ท่านชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้วเท่านั้น

คลิกเพื่อดูตารางค่าธรรมเนียม (Tuition Fees)

ติดต่อแผนกรับนักเรียน 02-821-6886