ติดต่อแผนกรับนักเรียน 02-821-6886

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีการคัดเลือกการเข้าศึกษาและกำหนดให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาทุกคนต้องทำการสอบเข้า กรุณาดูนโยบายและระเบียบการเข้าศึกษาเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติด้านล่างนี้ หากท่านสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

1. แบบฟอร์มการสมัครเรียน

กรุณาดาวน์โหลดหรือกรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์และส่งมายังสำนักงานของโรงเรียนผ่านทางโทรสาร อีเมล หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงานของโรงเรียน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ปฏิทินการศึกษา

2. การทดสอบและวัดความสามารถ

การทดสอบประเมินในด้านทักษะการใช้เหตุผล ทักษะภาษาอังกฤษ (รวมถึงการอ่านและความเข้าใจ) และการสัมภาษณ์โดยครูใหญ่ในแผนกที่สมัครเข้าเรียน (แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา และแผนกมัธยมศึกษา) โดยต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ก่อนเข้ารับการทดสอบประเมิน ในวันที่ทำการทดสอบ กรุณานำเอกสารที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร และรายงานผลการเรียนของโรงเรียนปัจจุบัน

สำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในต่างประเทศ เราสามารถประสานงานกับโรงเรียนปัจจุบันของนักเรียนในการจัดสอบได้ในกรณีที่จำเป็น ในกรณีนี้ทางโรงเรียนจะขอรายละเอียดการติดต่อของผู้ปกครองไว้ (ขอเป็นอีเมล ถ้าเป็นไปได้) เพื่อติดต่อกลับไป ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดสอบที่โรงเรียนปัจจุบันของนักเรียนเอง

3. ผลการทดสอบ

ผลการสอบจะได้รับการยืนยันภายใน 2-3 วันหลังจากที่บุตรหลานของท่านได้ทำการทดสอบวัดระดับความรู้แบบข้อเขียนที่โรงเรียน สำหรับผู้สมัครที่ทำการทดสอบจากต่างประเทศ จะได้รับผลการสอบภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารการสอบ สำหรับเด็กที่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังไม่ถึงมาตรฐานตามที่กำหนดโดยหลักสูตรประจำชาติแห่งประเทศอังกฤษ (The English National Curriculum) อาจต้องแนะนำให้เรียนหลักสูตร EAL (English as an Additional Language) ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนจะได้รับการแจ้งข้อกำหนดดังกล่าวนี้เมื่อได้รับการยืนยันว่าบุตรหลานได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วเท่านั้น

4. การยืนยันและการชำระเงินค่าธรรมเนียม

ติดต่อแผนกรับนักเรียน 02-821-6886