การอยู่โรงเรียนประจำในเชิงปฏิบัติ

หลักการของโรงเรียนประจำที่ BIST:

 1. แนวความคิดในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนประจำแบบองค์รวมคือหลักการเบื้องต้นในการปลูกฝังลักษณะพื้นฐานทางสังคมร่วมกันของโรงเรียน
 2. นักเรียนประจำทุกคนสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จทางด้านคุณธรรม อารมณ์ วัฒนธรรมและสังคม
 3. นักเรียนประจำทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กีฬา หรือกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
 4. นักเรียนประจำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติในฐานะบุคคลหนึ่งและได้รับความเคารพจาก คุณครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนคนอื่นๆ
 5. นักเรียนประจำทุกคนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน ทั้งในและโรงเรียน
 6. นักเรียนประจำทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้ เล่น และพักผ่อนได้อย่างอิสระโดยปราศจาก การแบ่งแยก การข่มเหง การข่มขู่ การคุกคาม การแกล้ง และการระรานจากบุคคลอื่น
 7. หลักพื้นฐานของการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำคือการร่วมมือ ซึ่งจะปลูกฝังให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความอดทน เชื่อใจซึ่งกันและกัน และไม่เห็นแก่ตัว
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนประจำและผู้ปกครองยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด นักเรียนประจำควรมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ
 9. นักเรียนประจำทุกคนทราบว่าควรปรึกษาใครเมื่อมีปัญหา
 10. ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
 11. เจ้าหน้าที่และนักเรียนประจำทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย (โดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัย)

โรงเรียนมุ่งเน้นที่จะจัดหาประสบการณ์การอยู่โรงเรียนประจำที่มีความสุขผ่านทาง:

 • การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
 • ที่พักอาศัยที่น่าอยู่ สะดวกสบาย และตอบโจทย์ของการอยู่โรงเรียนประจำตามช่วงวัยและการเจริญเติบโต รวมถึงมีการให้ความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม
 • การศึกษา การใช้เวลาว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่ดีเยี่ยม
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพที่ดี ปราศจากอันตรายต่างๆ

นอกจากนี้ เราเชื่อว่าโรงเรียนประจำจะเพิ่มพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น โรงเรียนจึงมุ่งเน้น:

 • สร้างบรรยากาศแบบครอบครัวในหอพัก Tudor และ Windsor ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางวิชาการ ชีวิตส่วนตัว และสังคม
 • พัฒนาตัวบุคคลและเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับชีวิตในอนาคตที่มหาวิทยาลัยและที่อื่นๆ
 • สร้างบรรยากาศแบบเปิดเผยและไว้วางใจกัน ทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้าหาเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนร่วมหอพัก โดยมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติและเคารพในฐานะบุคคลคนหนึ่ง
 • สร้างบรรยากาศแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ความร่วมมือ มีความอดทน มีน้ำใจ และไว้วางใจกันซึ่งจะไม่มีการแกล้ง การข่มขู่ และการระรานเกิดขึ้น
 • สร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหลังเลิกเรียน ที่มีการจัดวางโครงสร้างและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
 • จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยและการเจริญเติบโตของนักเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านวัฒนธรรม สังคม และชีวิตส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน
 • จัดกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่หลากหลายให้นักเรียนประจำได้สนุกสนานอย่างเต็มที่
 • พัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบในตัวนักเรียนประจำทุกคน
 • นำเสนอโอกาสสำหรับความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • สร้างบรรยากาศที่นักเรียนประจำและเจ้าหน้าที่จะรู้สึกผ่อนคลายร่วมกันและได้รับประโยชน์จากการอยู่โรงเรียนประจำอย่างเต็มที่
 • ต้อนรับนักเรียนใหม่อย่างอบอุ่นและเอาใจใส่ พร้อมให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในทุกโอกาสที่ทำได้