ประสบการณ์ ณ บรอมส์โกรฟ


ที่บรอมส์โกรฟ เราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทางวิชาการที่เข้มงวด โดยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องได้รับการกวดขันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้วยดีและจบการศึกษาด้วยคุณสมบัติทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน ที่นี่เราจึงเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตนอกโรงเรียนและบ่มเพาะให้พวกเขามีทักษะและศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีหลากหลายวิธีที่เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ ในส่วนของระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา เราสร้างพื้นฐานของความรักในการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ใฝ่เรียนไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ เรายังจัดหากิจกรรมนอกหลักสูตรที่สามารถเข้าถึงได้และมีความสมดุล สภาพแวดล้อมในการอยู่โรงเรียนประจำชั้นนำระดับโลก การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพที่ดีเยี่ยม และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับความมั่นใจ ความใฝ่รู้ และการสื่อสารเมื่อนักเรียนต้องย้ายโรงเรียน ประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขามีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งชีวิตในโรงเรียนและที่อื่นๆ

แม้ว่าระบบของบรอมส์โกรฟจะเน้นส่งเสริมความต่อเนื่องทางการศึกษาตามระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ แต่ก็มีการสอดแทรกความเป็นเอเชียไว้ในทุกกิจกรรมของเรา การศึกษาในแต่ละช่วงชั้นจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับบทเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการศึกษาที่ราบรื่นและต่อเนื่อง โดยอาศัยการต่อยอดความรู้เดิมที่ได้เรียนมา ระดับการศึกษาปฐมวัยของเราเป็นการเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสมสำหรับชั้นเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งทำให้นักเรียนมีทักษะและพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลกับการศึกษาของบุตรหลานตนเองว่าจะหยุดชะงักจากการเปลี่ยนย้ายโรงเรียนต่างๆ และการหาเพื่อนใหม่อีกต่อไป

ระดับการศึกษาปฐมวัยของบรอมส์โกรฟ

“ความรักในการเรียนรู้เริ่มต้นขึ้นที่นี่”

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ เรามุ่งเน้นการดูแลและเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างมาก อัตราส่วนระหว่างครูผู้สอน ครูผู้ช่วยและนักเรียนเป็นไปในรูปแบบที่เด็กทุกคนจะสามารถได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือตามที่พวกเขาต้องการ พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มต้นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากนี้ ยังปลูกฝังนักเรียนด้วยความรู้สึกรักโรงเรียนและทักษะที่จำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาอีกด้วย พื้นฐานด้านภาษาและคณิตศาสตร์ได้รับการสนับสนุนโดยการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาที่ทำให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนรู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็น เป็นตัวของตัวเอง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังรับรองว่าการเปลี่ยนผ่านไปยังชั้นเรียนระดับประถมศึกษาจะเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ของชั้นเรียนระดับประถมศึกษาจะมาเยี่ยมชมวิทยาเขตการศึกษาปฐมวัยอยู่เป็นประจำเพื่อให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคย ทั้งนี้ มีการวางแผนหลักสูตรเพื่อให้ไม่เกิดรอยต่อในการศึกษาของนักเรียน โดยนักเรียนชั้นอนุบาลจะไปเยี่ยมชมวิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์คบ่อยครั้งเพื่อให้รู้สึกคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ชันเรียนระดับประถมศึกษาบรอมส์โกรฟ

“ปูพื้นฐานสำหรับความสำเร็จในอนาคต”

ภายในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาบรอมส์โกรฟ นักเรียนจะได้รับการสร้างพื้นฐานการศึกษาทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีการมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการอ่านและเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน เราทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีความอยากรู้อยากเห็นอย่างชาญฉลาดผ่านการพัฒนาทักษะสำคัญ เช่น ความรับผิดชอบ ไหวพริบในการแก้ปัญหา และความสามารถในการปรับตัว ในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ด้วย ด้วยวิธีการนี้ เราสามารถส่งเสริมความก้าวหน้าของนักเรียนและความเตรียมพร้อม ให้รับมือกับความท้าทายในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาและชีวิตต่อจากนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวหน้าของฝ่ายประถมศึกษาทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ช่วยหัวหน้า (ฝ่ายวิชาการ) และผู้ประสานงานฝ่ายมัธยมศึกษาเพื่อรับรองว่าการเปลี่ยนผ่านไปยังชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาจะเป็นไปอย่างราบรื่นไร้ปัญหา นักเรียนได้รับการเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับหลักสูตรของ Year 7 รู้สึกคุ้นเคยกับครูผู้สอน และจะย้ายชั้นเรียนไปพร้อมกับเพื่อนนักเรียน

ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาบรอมส์โกรฟ

“ทักษะความสามารถ ระเบียบวินัย ความเข้มงวดทางวิชาการ”

หลักสูตรทางวิชาการที่เข้มข้นและท้าทายความสามารถจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ในทุกรายวิชา เรายังคงพัฒนาและดูแลนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงและชื่นชมความสำเร็จในทุกระดับและโอกาส การศึกษาในระดับ Year 7 – 9 นักเรียนจะได้รับการสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมเพื่อให้พวกเขาค้นหาตัวตนและพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ได้รับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะที่จะต้องใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบ IGCSEs การศึกษาในระดับ Year 10 และ 11 หลักสูตรจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และนักเรียนต้องตั้งใจเรียนอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลคะแนน IGCSE ที่ดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ นอกจากคุณสมบัติของนักเรียนแล้ว พวกเขายังจะได้รับทักษะด้านการศึกษาและความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จใน Sixth Form และในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เราสามารถผ่อนผันได้ หากนักเรียนพบว่าหลักสูตรเต็มของการศึกษา IGCSE ยากเกินไป นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แทนวิชาในหลักสูตร IGCSE 1-2 วิชาได้ ใน Sixth Form หลักสูตรจะมีความพิเศษมากขึ้นและนักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในวิชาต่างๆ ที่จะกำหนดการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและอาชีพในตอนโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลการเรียนระดับ AS และ A level ประสบการณ์ใน Sixth Form ได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการศึกษาอย่างอิสระและความรักในการเรียนรู้ที่เริ่มมาตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลและต่อเนื่องมาโดยตลอดในระบบของบรอมส์โกรฟ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยและในการทำงาน

กิจกรรมนอกหลักสูตรของบรอมส์โกรฟ

“ทักษะสำหรับการใช้ชีวิต”

นักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรทางวิชาการที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน เราจึงดูแลให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟไปพร้อมกับคุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคต เสริมสร้างความมั่นใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การเสนอและสนับสนุนข้อคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีความสมดุลอย่างเหมาะสม ท่ามกลางกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมทีมกีฬา วงร้องประสานเสียงหรือวงดนตรีดุริยางค์ การแสดงละคร การโต้วาที ฯลฯ เรามั่นใจว่าผู้ปกครองจะพบกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนได้ ซึ่งความสามารถพิเศษเหล่านี้จะกลายเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในอนาคต เพราะในสภาวะที่การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำล้วนเลือกตัดสินจากความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าคุณสมบัติทั่วๆ ไป

ระบบหอพักบรอมส์โกรฟ

“เป็นยิ่งกว่าบ้าน”

เราภาคภูมิใจที่จะมอบประสบการณ์ของโรงเรียนประจำชั้นนำระดับโลกตามพื้นฐานที่ดีที่สุดของระบบโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ โรงเรียนประจำมีประโยชน์มากมายต่อนักเรียนทั้งในแง่ของความเป็นอิสระ ความมั่นใจ และความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่เหมาะสมสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัยและหลังจากนั้น นอกจากนี้ ประสบการณ์การอยู่โรงเรียนประจำยังช่วยให้นักเรียนได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ระดับภาษาอังกฤษจึงมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประจำจะคงอยู่ตลอดไป ดังที่อดีตนักเรียนประจำของบรอมส์โกรฟคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่โรงเรียนประจำก็คือการที่ฉันได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนรักของฉัน!” ระบบหอพักที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟได้รับการดูแลโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่น ซึ่งช่วยให้วางใจได้ถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยเหลือเกื้อกูล และเข้ากันได้ดีซึ่งนักเรียนประจำจะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ กิจกรรมภาคปฏิบัติ และเวลาพักอิสระเพื่อผ่อนคลายกับเพื่อนๆ อย่างเหมาะสม นักเรียนประจำแบบรายสัปดาห์เลือกที่จะกลับบ้านในตอนบ่ายวันศุกร์ และใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัวของตนก่อนที่จะกลับมาที่โรงเรียนในตอนเย็นวันอาทิตย์หรือตอนเช้าวันจันทร์ เนื่องจากการดูแลของเจ้าหน้าที่และความช่วยเหลืออย่างเป็นแบบแผนที่นักเรียนได้รับในช่วงระหว่างสัปดาห์และมีเวลาเพิ่มมากขึ้นจากการที่ไม่ต้องเดินทางไปกลับโรงเรียน ทำให้นักเรียนสามารถผ่อนคลายและใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ นักเรียนหลายคนและครอบครัวจึงมองว่าการอยู่โรงเรียนประจำแบบรายสัปดาห์ว่าเป็น “ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบระหว่างบ้าน-โรงเรียน” เราพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือ สร้างแรงจูงใจ และรูปแบบทางด้านวิชาการตลอดเวลาในระหว่างสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างแท้จริง

การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน

“ให้การสนับสนุนเด็กทุกคน”

การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ทั้งเรื่องความปลอดภัย และสวัสดิภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและพัฒนาการโดยรวมทั้งหมด และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของคำแถลงการณ์ในพันธกิจของเรา นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความใส่ใจโดยเฉพาะในพัฒนาการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้า และความสำเร็จในชั้นเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ผู้ใหญ่ดังกล่าวก็คือครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ที่คอยสร้างส่วนสำคัญในชีวิตของนักเรียนในแต่ละวัน เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ชีวิตในโรงเรียนจะต่างออกไปจากเดิมอย่างมากเพราะนักเรียนจะได้รับการสอนจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชา ณ จุดนี้ นักเรียนทุกคนจะมีครูสอนพิเศษ ซึ่งพวกเขาจะได้พบเป็นประจำทุกเช้าเพื่อรายงานตัวและใช้เวลาด้วยกันตามตารางเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ ครูสอนพิเศษทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในขณะที่ศึกษาในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อรับรองว่ามีการสื่อสารระหว่างโรงเรียน นักเรียน และบ้านเป็นไปอย่างเปิดเผยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้บรรลุศักยภาพของตนเองและได้รับประโยชน์จากเวลาที่โรงเรียนให้ได้มากที่สุด