ระดับมัธยมศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เราดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ (English National Curriculum) เพื่อให้นักเรียนของเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการสอบภายนอกในระดับ Key Stage 4 และ 5 เราได้รวบรวมนำเอาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของหลักสูตรนี้เข้าไว้ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับใช้หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนและบริบทของสังคมด้วย หลักสูตรที่เรานำเสนอมีความลึกซึ้ง ความเข้มข้น และสนับสนุนค่านิยมที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ ความมุ่งมั่น ความกระหายใคร่รู้ ความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักช่วยเหลือตนเองได้ ความกล้าเสี่ยงอย่างมีสติ ความโอบอ้อมอารี ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความคิดในเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดี และการรู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง หลักสูตรที่เรานำเสนอจะมากกว่าแค่เรื่องของวิชาการ “ประสบการณ์ที่บรอมส์โกรฟ”มอบให้ ประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆมากมายที่สนับสนุนพัฒนาการของผู้เรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความมั่นใจ

ในระดับ Key Stage 3 แต่ละวิชาจะมีกำหนดตารางเรียนชัดเจน แต่ทุกกลุ่มวิชาต่างมีความเชื่อมโยงกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนได้แบบบูรณาการและได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

ในระดับ Key Stage 4 นักเรียนจะต้องเรียนเพื่อทำการสอบให้ได้วุฒิการศึกษา iGCSEs/GCSEs หลักสูตรหลักประกอบด้วยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับวิชาเลือกเพิ่มเติมอีก 4 วิชา ด้วยการดูแลเอาใจใส่และให้คำแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนจะสามารถเลือกรายวิชาที่เรียนอย่างเหมาะสมได้

ในระดับ Key Stage 5 นักเรียนจะต้องเรียนเพื่อทำการสอบให้ได้วุฒิการศึกษา A-Levels หรือ BTec โดยเลือกเรียน 4 วิชา โดยปกติ นักเรียนจะต้องได้รับผลการศึกษาเกรด B เป็นอย่างน้อยสำหรับ iGCSE/GCSE ก่อนที่จะศึกษาต่อไปยังหลักสูตร A-Level