ระดับมัธยมศึกษา

ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีลักษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพของตนเองได้

เราดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ (English National Curriculum) เพื่อให้นักเรียนของเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการสอบภายนอกในระดับ Key Stage 4 และ 5 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า เราได้รวบรวมนำเอาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของหลักสูตรนี้เข้าไว้ด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและความต้องการในการเรียนรู้ของพวกเขาด้วย หลักสูตรที่เรานำเสนอมีความลึกซึ้ง ความเข้มข้น และสนับสนุนค่านิยมที่เราพึงนำมาใช้ในฐานะโรงเรียนในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความอยากรู้อยากเห็น ความเป็นอิสระ ความกล้าเสี่ยง ความโอบอ้อมอารี ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความคิดบวก และกล้าแสดงออก หลักสูตรของเราจะมีการปรับเปลี่ยนตามพัฒนาการของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันในการพัฒนาตัวบุคคลด้วยการออกแบบที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงตามประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน หลักสูตรที่นำเสนอเป็นมากกว่าวิชาทางวิชาการทั่วไป “ประสบการณ์ที่บรอมส์โกรฟ” ทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆ มากมายที่สนับสนุนพัฒนาการของผู้ประสบความสำเร็จวัยเยาว์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความมั่นใจ

ในระดับ Key Stage 3 การเรียนรู้และการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการสอบถามโดยการใช้ห้องเรียนแบบกลับด้าน (flipped classroom) ตามความเหมาะสม แม้แต่ละวิชาจะมีกำหนดตารางเรียนชัดเจน แต่ทุกกลุ่มสาระวิชาต่างมีความเชื่อมโยงกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนผ่านการบูรณาการและได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

ในระดับ Key Stage 4 นักเรียนจะต้องเรียนเพื่อทำการสอบให้ได้วุฒิการศึกษา iGCSEs/GCSEs หลักสูตรหลักประกอบด้วยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับวิชาเลือกเพิ่มเติมอีกสี่ทางเลือกซึ่งนำมาจากการอบรมต่างๆ

ในระดับ Key Stage 5 นักเรียนจะต้องเรียนเพื่อทำการสอบให้ได้วุฒิการศึกษา A-Levels หรือใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา โดยเลือกจากสี่ทางเลือกที่มีให้ โดยปกติ นักเรียนจะต้องได้รับผลการศึกษาอย่างน้อยเกรด B สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ iGCSE/GCSE ก่อนที่จะศึกษาต่อไปยังหลักสูตรวุฒิการศึกษา A-Level

เรายินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเพื่อให้เข้ามาสัมผัสกับนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นทุกวันที่นี่ ที่วินด์เซอร์ พาร์ค