เรามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย โดยใช้บริการของบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัยสูงสุดและความปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนที่โรงเรียน

คุณครูทุกคนของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ต้องผ่านการอบรม Educare และยังมีการอบรมมาตรการเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยภายในโรงเรียนอยู่เป็นประจำ

นอกจากนี้ คุณครู และพนักงาน รวมถึงผู้ปกครอง จะต้องสวมบัตรแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาเขต หรือต้องแลกบัตรประชาชนไว้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในกรณีที่ลืมนำบัตรประจำตัวที่โรงเรียนออกให้ติดตัวมาด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน