เรามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย โดยใช้บริการของบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัยสูงสุดและความปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนที่โรงเรียน

โปรดทราบว่า วิทยาเขตทั้งสองแห่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้ โดยทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนต้องยึดถือและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าวอยู่เสมอ

วิทยาเขตสำหรับระดับการศึกษาปฐมวัย (แผนกอนุบาล)

 1. ที่วิทยาเขตนี้มีทางเข้าหลักเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานของตนที่ประตูใหญ่ ยกเว้นเด็กที่ยังมีอายุน้อย ประตูใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ 1 ท่าน ครูผู้สอนและผู้ช่วยอีก 2 ท่านในตอนเช้าตั้งแต่เวลา 7:45 – 8:30 น. และอีกครั้งในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14:00 – 15:15 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ท่านประจำอยู่ที่ประตูใหญ่
 2. เรายินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน แต่กรุณาอย่าเข้าไปรบกวนกิจกรรมประจำวันของโรงเรียน
 3. สำหรับผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยอนุบาล หรือชั้น Pre-Nursery ผู้ปกครองต้องพาบุตรหลานของตนไปที่ห้องเรียนเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
 4. ไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในวิทยาเขต ทางเข้าสู่โรงเรียนทั้งหมดต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้น
 5. ต้องมีการออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลทุกท่าน เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวเท่านั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนและรับเด็กจากโรงเรียนได้
 6. ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำหน้าที่อยู่และแสดงบัตรประจำตัวที่ยังมีอายุการใช้งานเพื่อแลกกับบัตรผู้มาติดต่อก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้เก็บรักษาบันทึกรายชื่อของผู้มาติดต่อ
 7. อนุญาตให้มีการรับส่งได้ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ไม่อนุญาตให้มีการรับส่งนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดดังกล่าว การรับส่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องดำเนินการโดยมีการนัดหมายเท่านั้น
 8. งานของผู้รับจ้างอนุญาตให้ทำได้เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น
 9. มีการเปิดใช้กล้องรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) ตลอด 24 ชั่วโมง โปรดทราบว่า เราใช้ระบบดังกล่าวนี้ เพื่อควบคุมดูแลความเคลื่อนไหวภายในวิทยาเขตและป้องกันการเข้ามาในโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาต
 10. ในกรณีฉุกเฉิน เรามีสัญญาณเตือนภัยที่จะส่งเสียงเพื่อให้ทุกคนในวิทยาเขตได้รับทราบโดยทั่วกัน

วิทยาเขตสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 1. ที่วิทยาเขตมีทางเข้าหลักเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ยานพาหนะทั้งหมดที่เข้ามาในวิทยาเขตต้องติดสติกเกอร์ที่ยังมีอายุใช้งานตรงมุมขวาบนของกระจกรถ ยานพาหนะที่ไม่มีสติกเกอร์ต้องได้รับบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้รถแท็กซี่เข้ามาในโรงเรียนยกเว้นในกรณีที่ฝนตก
 2. มีเส้นทางสำหรับรถโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและยานพาหนะของผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อแยกออกไปต่างหาก กรุณาปฏิบัติตามเส้นทางที่กำหนดไว้
 3. ผู้ปกครองต้องขับรถมาจอดที่จุดรับส่งเพื่อส่งบุตรหลานของตนเอง เจ้าหน้าที่จะคอยประจำหน้าที่อยู่เพื่อรอรับเด็กๆ ในตอนเช้าตั้งแต่เวลา 7:30 – 8:10 น. และส่งเด็กๆ กลับบ้านในตอนบ่ายตั้งแต่เวลา 14:30 -16:05 น.
 4. ผู้ปกครองและผู้ดูแลต้องไม่เข้าไปในบริเวณที่มีการเรียนการสอนหลักโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้า การเข้าไปในบริเวณดังกล่าวอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 5. ผู้ปกครอง ผู้ดูแล นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีบัตรประจำตัว ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นเวลาเข้าโรงเรียน เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ และต้องติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาเขต
 6. ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำหน้าที่อยู่และแสดงบัตรประจำตัวที่ยังมีอายุการใช้งานเพื่อแลกกับบัตรผู้มาติดต่อก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นผู้เก็บรักษาบันทึกการเข้าและออกของผู้มาติดต่อ
 7. อนุญาตให้มีการรับส่งเฉพาะผู้มาติดต่อที่มีการแสดงสติ๊กเกอร์ของโรงเรียน (ซัพพลายเออร์ทั่วไป) เท่านั้น อนุญาตให้ผู้มาติดต่อที่ไม่มีสติกเกอร์ทำการรับส่งได้โดยต้องมีการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเท่านั้น การรับส่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องดำเนินการโดยมีการนัดหมายเท่านั้น
 8. งานของผู้รับจ้างอนุญาตให้ทำได้โดยต้องมีการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเท่านั้นและต้องได้รับการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียน
 9. มีการเปิดใช้กล้องรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) ตลอด 24 ชั่วโมง โปรดทราบว่า เราใช้ระบบดังกล่าวนี้ เพื่อควบคุมดูแลความเคลื่อนไหวภายในวิทยาเขต ป้องกันการเข้ามาในโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาตและบันทึกเหตุการณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
 10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามดึกประจำหน้าที่ตลอดทั้งคืนที่หอพักโรงเรียนประจำ
 11. มีระบบเตือนภัย ในกรณีฉุกเฉิน