จุดมุ่งหมายและพันธกิจของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟยึดถือจุดมุ่งหมายเดียวกันกับโรงเรียนต้นแบบ นั่นคือ โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ กล่าวคือ เราจะใช้การศึกษาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความสุข สร้างสรรค์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เพื่อพวกเขาจะได้มีพลังและความกระตือรือร้น ในการร่วมกันสร้างโลกของเราให้ดีขึ้น

นอกจากนั้น พันธกิจ 3 ข้อที่เรายึดถือ จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ทั้งที่วิทยาเขตอนุบาล รามคำแหง 164 และวิทยาเขตประถมและมัธยมศึกษา ที่วินด์เซอร์ปาร์ค
และพันธกิจ 3 ข้อ นั่นคือ

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ไปด้วยกัน
Achieving Excellence Together

นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายและพันธกิจแล้ว โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟยังมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนของเรา และสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บรอมส์โกรฟโดดเด่นและแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟคือ…

  • เป็นชุมชนโรงเรียนที่เป็นมิตร เปิดกว้าง และมีบรรยากาศของความเป็นครอบครัว
  • โดดเด่นในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • มีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม
  • โรงเรียนที่ใส่ใจ และใช้แผนการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง
  • โรงเรียนนานาชาติขนาดกลางที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน
  • โรงเรียนที่มีระบบหอพักที่ได้มาตรฐานระดับโลก

Achieving Excellence Together