โรงเรียนบรอมส์โกรฟมุ่งมั่นที่จะสร้าง:

พลเมืองที่มีความสุข สร้างสรรค์ เปี่ยมคุณธรรม และใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้น พร้อมนำตัวเองและผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จ

โรงเรียนพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านทาง:

การศึกษาที่รู้จริง มีแบบแผน และครอบคลุมสอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยไม่ละทิ้งค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักของบรอมส์โกรฟคือการมุ่งเน้นปลูกฝังสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้แก่นักเรียน ได้แก่:
  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมั่นใจ
  • ความเมตตาและความมุ่งมั่นตั้งใจ
  • ความเคารพและความอยากรู้อยากเห็น
  • ความอดทนและวิสัยทัศน์

Flair   •   Discipline   •   Academic Rigour