ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่แผนกอนุบาล โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาไปเป็นผู้เรียนที่ใฝ่รู้ได้ตลอดชีวิตของพวกเขา เรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสมในการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนในอนาคตของพวกเขา เราฟูมฟักและให้การช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้พวกเขาได้ สำรวจ สืบสวน ค้นหา และประดิษฐ์ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความใฝ่รู้

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน ไม่เพียงแต่ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านกีฬาและศิลปะการแสดงด้วย

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผนวกกับการเรียนรู้ผ่านวิธีการเล่นและลงมือทำ นักเรียนจะสามารถพัฒนาศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สมองฝั่งซ้ายและขวาจะพัฒนาแตกต่างกัน เราจึงออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองฝั่งขวาของเด็กด้วยความเห็นอกเห็นใจ สัญชาตญาณ จินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในขณะเดียวก็พัฒนาสมองฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นสมองที่ทำหน้าที่ในเรื่องขอบตรรกะ ด้วยการพัฒนาด้านภาษา การอ่านเขียน และคณิตศาสตร์ เราเชื่อว่า ด้วยการวางรากฐานการศึกษาเช่นนี้แล้ว เด็กๆจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถทำตามความฝันของพวกเขาได้

เด็กคืออนาคตของโลก และที่บรอมส์โกรฟ เราเคารพและปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนด้วยความเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ เฉกเช่นเดียวกับที่พวกเขาจะได้รับจากโรงเรียนเอกชนในประเทศอังกฤษ แต่ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็ยังได้เรียนรู้และทำควมเข้าใจกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นประเทศที่พวกเขาพำนักอยู่ ด้วยที่ตั้งและบรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติ เด็กๆจะได้สร้างความเข้าใจและความเคารพในความเป็นนานาชาติ ความหลากหลายของวัฒนธรรม ผ่านการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ

ในชั้นเรียนระดับอนุบาล เราออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความท้าทายและกระตุ้นจินตนาการ ทักษะด้านต่างๆ และการใช้ความคิด ครูมีความยืดหยุ่นและใส่ใจในวิธีการสอนเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้นั้นเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนในช่วงวัยต่างๆ

นักเรียนจะได้มีตัวเลือกที่หลากหลายของกิจกรรมที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และประสาทสัมผัสของพวกเขา วิธีการเล่นอย่างมีความหมาย นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างอิสระ ได้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง ได้ทำความเข้าใจกับตนเอง และเติบโตขึ้นทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม กายภาพ และความคิด

นักเรียนจะได้มีเวลาในการฝึกการจดจ่อหรือให้ความสนใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้นำเสนอความคิดเห็น ได้ออกแบบหุ่นจำลอง ได้อ่านหนังสือหรือระบายสี และแน่นอนว่า บรรยากาศจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน

นักเรียนจะได้ฟังอย่างตั้งใจ และได้รับรู้ว่าจะมีใครคนหนึ่งที่คอยรับฟังเขาอย่างตั้งใจและพร้อมที่จะตอบทุกคำถามที่พวกเขามี เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะได้รับความเคารพและในขณะเดียวกัน ก็จะได้เรียนรู้การให้ความเคารพในผู้อื่นด้วย พวกเขาจะได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ และด้วยประสบการณ์ทั้งหมดนี้ นักเรียนจะสร้างทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและต่อชีวิตของพวกเขาเอง

ตลอดปีการศึกษา เราจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่น่าสนใจ เข้มข้น และกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ ยิ่งพวกเขาได้เรียนรู้มากเท่าใด พวกเขาก็จะพัฒนามากขึ้นเท่านั้น กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือที่เรียกว่า ECA จึงถูกจัดขึ้น สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 4-6 ปี เป็นประจำหลังเลิกเรียน นอกจากนั้น ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ สัปดาห์หนังสือและการอ่าน และสัปดาห์เพลงกล่อมเด้กและท่วงทำนองของเด็กเล็ก

พันธกิจของโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนทุกคนตามศักยภาพสูงสุด โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ฉะนั้น ในทุกๆการตัดสินใจและการจัดการบริหารภายในโรงเรียน จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
ที่บรอมส์โกรฟ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และที่แผนกอนุบาล เราจะบรรลุซึ่งความเป็นเลิศไปด้วยกัน

ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟโครงสร้างวิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล Academic Success University Placement