ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. การสมัคร

กรุณาดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง และส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล มาที่สำนักงานโรงเรียน หรือ ส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียน

ดาวน์โหลดใบสมัคร  ปฏิทินการศึกษา

2. การสอบเข้าเรียน

ผู้จัดการฝ่ายรับสมัครนักเรียนจะเป็นผู้นัดเวลาให้นักเรียนสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Non-verbal Reasoning), วัดระดับภาษาอังกฤษ (รวมถึงการอ่านและความเข้าใจ) และสอบสัมภาษณ์โดยครูผู้สอนระดับสูงของโรงเรียนค่าธรรมเนียมในการสอบจำนวน 5,000 บาท ต้องได้รับการชำระก่อนทำการสอบ ในวันสอบกรุณานำเอกสารต่างๆที่ระบุไว้ในใบสมัครมาพร้อมกับรายงานผลการเรียนล่าสุดของนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟสามารถประสานงานเรื่องการสอบกับโรงเรียนปัจจุบันให้ได้หากจำเป็น ผู้ปกครองจะต้องให้ข้อมูลในการติดต่อของโรงเรียนปัจจุบันกับทางโรงเรียน (สะดวกเป็นช่องทาง อีเมล) และทางเราจะติดต่อโดยตรงกับโรงเรียนนั้นๆให้ สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสอบเข้าเรียนจากโรงเรียนปัจจุบันของนักเรียนจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง

3. ผลการสอบ

เราจะแจ้งผลสอบให้ทราบภายใน 2-3 วัน หลังจากการสอบวัดระดับข้อเขียนเสร็จสิ้น และสำหรับนักเรียนที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ (English National Curriculum) กำหนดไว้ จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมแบบเร่งรัด (EAL) ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันทีเมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกหากนักเรียนจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

4. การรับเข้าเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Y2-Y13) ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าแรกเข้าเป็นจำนวน 100,000 บาท และเงินมัดจำ (แบบขอคืนได้) อีก 50,000 บาท และสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล (Pre-Nursery – Y1) ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าแรกเข้าเป็นจำนวน 50,000 บาท และเงินมัดจำ (แบบขอคืนได้) อีก 20,000 บาท ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะออกโดยสำนักงานโรงเรียน กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเป็นไปตามวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ เครื่องแบบนักเรียนสามารถซื้อได้ในวันเดียวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดาวน์โหลด ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี 2015-2016