Safety Training by Swim Coach Asia

September 17, 2020
On Saturday 12 September 2020, 8 of our teachers and staff from the PE and Boarding departments undertook external training provided by Swim Coach Asia. The training included CPR & First Aid, an AED Course and a swimming pool Lifeguarding Course. In the training sessions, a number of ‘mock’ emergency situations were created by the external trainers, enabling our teachers and staff to know how to respond if any such ‘real life’ emergency situations were to happen at BIST.
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ครู ครูผู้ช่วย และบุคลากรจากภาควิชาพลศึกษา และจากแผนกประจำ (หอพัก) ของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมทางน้ำที่จัดขึ้นโดย Swim Coach Asia ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) การฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และหลักสูตรเรื่องความปลอดภัยของกิจกรรมทางน้ำ ในการฝึกอบรมนี้ เจ้าหน้าที่จาก Swim Coach Asia ได้สร้างสถานการณ์สมมุติต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกท่านได้เตรียมพร้อมและทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง หากเกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นจริงอีกด้วย